Skip to main content

Algemene voorwaarden Nicolette Biesters Praktijkconsulting

E-mail: in**@ni***************.nl
Website: nicolettebiesters.nl

 

Artikel 1 – Definities

 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting: Nicolette Biesters Praktijkconsulting, gevestigd te Deventer, KvK-nummer 08188351.
 • Klant: degene met wie Nicolette Biesters Praktijkconsulting een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Nicolette Biesters Praktijkconsulting en Klant samen.
 • Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Nicolette Biesters Praktijkconsulting.
 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 • Aanbiedingen en offertes van Nicolette Biesters Praktijkconsulting zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
 • Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Nicolette Biesters Praktijkconsulting en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding 

 • Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Nicolette Biesters Praktijkconsulting de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 • Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Nicolette Biesters Praktijkconsulting slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 Artikel 5 – Prijzen

 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting hanteert prijzen in euro’s en exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 • De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Nicolette Biesters Praktijkconsulting vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 • De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Nicolette Biesters Praktijkconsulting, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is afgesproken.
 • Wanneer Nicolette Biesters Praktijkconsulting en de Klant voor de dienstverlening een totaalbedrag afspreken, is dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk anders is afgesproken..
 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 • De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen.
 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 • De consument mag de overeenkomst met Nicolette Biesters Praktijkconsulting opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn

 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 • De Klant moet een betaling achteraf binnen 7 dagen na levering hebben voldaan.
 • De betalingstermijnen die Nicolette Biesters Praktijkconsulting hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Nicolette Biesters Praktijkconsulting aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 – Gevolgen te late betaling 

 • Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Nicolette Biesters Praktijkconsulting de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 • Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Nicolette Biesters Praktijkconsulting.
 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Nicolette Biesters Praktijkconsulting zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Nicolette Biesters Praktijkconsulting op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Nicolette Biesters Praktijkconsulting, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 8 – Opschortingsrecht

 • De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9 – Verrekening

 • De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Nicolette Biesters Praktijkconsulting te verrekenen met een vordering op Nicolette Biesters Praktijkconsulting.

 

Artikel 10 – Verzekering

 • De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Nicolette Biesters Praktijkconsulting die bij de Klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 • De Klant geeft op eerste verzoek van Nicolette Biesters Praktijkconsulting de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 11 – Garantie

 • Wanneer de Klant en Nicolette Biesters Praktijkconsulting een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Nicolette Biesters Praktijkconsulting enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 12 – Uitvoering van de overeenkomst

 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 • De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 • De Klant moet ervoor zorgen dat Nicolette Biesters Praktijkconsulting op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 • Zorgt de Klant er niet voor dat Nicolette Biesters Praktijkconsulting tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 13 – Informatieverstrekking door de Klant 

 • De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Nicolette Biesters Praktijkconsulting.
 • De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 • Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Nicolette Biesters Praktijkconsulting de betreffende bescheiden.
 • Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Nicolette Biesters Praktijkconsulting redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken.
 • De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nicolette Biesters Praktijkconsulting aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

 

Artikel 15 – Geheimhouding

 • De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Nicolette Biesters Praktijkconsulting ontvangt geheim.
 • Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Nicolette Biesters Praktijkconsulting waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Nicolette Biesters Praktijkconsulting schade kan berokkenen.
 • De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.
 • De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
  • die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 • De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 16 – Boetebeding

 • Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Nicolette Biesters Praktijkconsulting voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
 • Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
 • Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
 • Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 • De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 17 – Vrijwaring

 • De Klant vrijwaart Nicolette Biesters Praktijkconsulting tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Nicolette Biesters Praktijkconsulting geleverde producten en/of diensten.

Artikel 18 – Klachten

 • De Klant moet een door Nicolette Biesters Praktijkconsulting geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Nicolette Biesters Praktijkconsulting daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 • Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Nicolette Biesters Praktijkconsulting hiervan op de hoogte stellen.
 • De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Nicolette Biesters Praktijkconsulting hierop gepast kan reageren.
 • De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Nicolette Biesters Praktijkconsulting.
 • Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Nicolette Biesters Praktijkconsulting andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

 

Artikel 19 – Ingebrekestelling

 • De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Nicolette Biesters Praktijkconsulting.
 • De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Nicolette Biesters Praktijkconsulting ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid Klant

 • Wanneer Nicolette Biesters Praktijkconsulting een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 21 – Aansprakelijkheid Nicolette Biesters Praktijkconsulting

 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Wanneer Nicolette Biesters Praktijkconsulting aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 • Wanneer Nicolette Biesters Praktijkconsulting aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 22 – Vervaltermijn

 • Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Nicolette Biesters Praktijkconsulting vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 23 – Ontbinding

 • De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Nicolette Biesters Praktijkconsulting toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 • Is de nakoming van de verplichtingen door Nicolette Biesters Praktijkconsulting nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Nicolette Biesters Praktijkconsulting in verzuim is.
 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Nicolette Biesters Praktijkconsulting kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 24 – Overmacht

 • In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Nicolette Biesters Praktijkconsulting door de Klant niet aan Nicolette Biesters Praktijkconsulting kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 • Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computervirussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 • Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Nicolette Biesters Praktijkconsulting 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Nicolette Biesters Praktijkconsulting kan nakomen.
 • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Nicolette Biesters Praktijkconsulting de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Nicolette Biesters Praktijkconsulting hiervan voordeel heeft.

Artikel 25 – Wijziging overeenkomst 

 • Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Nicolette Biesters Praktijkconsulting de overeenkomst aanpassen.

Artikel 26 – Wijziging algemene voorwaarden

 • Nicolette Biesters Praktijkconsulting mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Nicolette Biesters Praktijkconsulting altijd doorvoeren.
 • Ingrijpende wijzigingen zal Nicolette Biesters Praktijkconsulting zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 • Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 27 – Overgang van rechten

 • De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Nicolette Biesters Praktijkconsulting aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Nicolette Biesters Praktijkconsulting.
 • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 28 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 • Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Nicolette Biesters Praktijkconsulting bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 29 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Nicolette Biesters Praktijkconsulting is Nederlands recht van toepassing.
 • De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Nicolette Biesters Praktijkconsulting is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Nicolette Biesters Praktijkconsulting, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 01 november 2023.